Yleiset sopimusehdot

Evigo Print/Evigo Oy:n yleiset sopimusehdot - tietoja asiakkaille

A. Yleiset sopimusehdot Evigo Print

I. Yleistä – sopimusehtojen soveltaminen

Seuraavia, Evigo Print ja Evigo Oy:n sopimusehtoja (jäljempänä ”Sopimusehdot”) sovelletaan jokaisessa Evigo Print:n ja sen asiakkaiden välisessä kaupassa. Sopimusehtoja sovelletaan myös kaikkiin tuleviin kauppoihin ilman, että ehtojen soveltamisesta tulee aina sopia erikseen. Sopimusehtojemme vastaisia tai asiakkaiden omia, niistä poikkeavia ehtoja ei sovelleta, ellei Evigo Print ole tätä nimenomaisesti hyväksynyt ennen sopimuksen tekoa, jolloin niitä sovelletaan vain ja ainoastaan ko. yksittäiseen sopimukseen. Evigo Printin sopimusehtoja sovelletaan myös siinä tapauksessa, että Evigo Print on ehdoitta hyväksynyt kaupan tietoisena Sopimusehtojemme vastaisista tai Sopimusehdoista poikkeavista asiakkaan omista ehdoista.

 

II. Kommunikointi asiakkaan kanssa

Asiakkaan täytyy ilmoittaa viimeistään tilauksen päättämisen yhteydessä sähköpostiosoite, jonka toimivuus hänen täytyy varmistaa tilauksen alusta loppuun saakka. Asiakkaan täytyy erityisesti varmistaa roskapostisuodattimensa asetukset saadakseen kaikki Evigo Printin lähettämät sähköpostiviestit. Tämä sähköpostiosoite on voimassa myös mahdollisia asiakkaan tulevia tilauksia varten, ellei sitä toiseksi muuteta.

Evigo Print on valtuutettu, mutta ei velvoitettu, lähettämään viestejä – myös sellaisia viestejä jotka ovat erityisen tärkeitä yhteistyösopimuksen kannalta ja sopimuksen oikean noudattamisen kannalta – muilla tavoilla kuin sähköpostitse. Asiakas ei myöskään voi vaatia viestejä hänelle lähetettäväksi puhelimitse, kirjeitse, faksitse tai muilla vaihtoehtoisilla tavoilla (telekommunikaatiojärjestelmät, esim. SMS). Asiakas ei voi vedota tietämättömyyteen, mikäli hän ei saa viestejä kyseisillä tavoilla johtuen siitä, etteivät kyseiset viestimet ole käytettävissä ja kun Evigo Print on lähettänyt asiakkaalle viestin sähköpostitse, kuten kappaleessa 1 on mainittu.

Evigo Print:n sähköpostitse asiakkaalleen kappaleen 1 mukaan lähettämät viestit ovat oletettuja asiakkaan vastaanottamiksi sen jälkeen, kun ne on lähetetty. Evigo Print on vastuussa viestien lähetyksessä tapahtuneista virheistä, mikäli voidaan todistaa, että virhe on tapahtunut Evigo Print:n viestilähetyksessä. Asiakkaalla on lupa lähettää aineistoa, joka todistaa, että syy siihen, ettei hän ole vastaanottanut hänelle lähetettyä viestiä, ei ole aiheutunut hänen omasta toiminnastaan.

Evigo Print ei ole velvollinen osoittamaan asiakkaalleen, että tämän sähköpostiosoite puuttuu kokonaan, on virheellinen tai ei kykene vastaanottamaan saapuneita viestejä, kuten kappaleessa 1 on ilmoitettu. Asiakas voi kuitenkin lähettää aineistoa, joka osoittaa, että tällainen viesti olisi ollut teknisesti mahdollista vastaanottaa ja asiakkaalle tarpeellinen/tärkeä.

 

III. Tilaus ja sopimuksen syntyminen

Lähettämällä tilauksen asiakas tarjoaa Evigo Print:lle sopimusta ja sitoutuu kulloinkin voimassa oleviin Evigo Print:n Sopimusehtoihin. Asiakkaan saatua Evigo Print:n tilausvahvistuksen sähköpostitse, on syntynyt molemmin puolin sitova sopimus. Mikäli asiakkaan ilmoittama toimitusosoite poikkeaa hänen omasta osoitteestaan, sopimus on kuitenkin solmittu asiakkaan kanssa. Mikäli asiakas on tehnyt tilauksen kolmannen osapuolen nimissä, sopimus syntyy kolmannen osapuolen kanssa vain siinä tapauksessa, että asiakas on toimittanut Evigo Print:lle valtakirjan ja Evigo Print on nimenomaisesti vahvistanut hyväksyvänsä sopimuksen kolmannen osapuolen kanssa. Kaikissa muissa tapauksissa asiakkaan omasta osoitteesta poikkeava toimitusosoite on vailla oikeudellista merkitystä sopimuksen syntymisen osalta. Evigo Print:llä on oikeus kieltäytyä hyäksymästä tilauksia ja myös purkaa tehtyjä sopimuksia, jos painoaineiston sisältö on pornografista, rasistista tai muutoin lain vastaista.

 

IV. Luotto- ja henkilötiedot

Asiakas hyväksyy, että Evigo Print voi tarkistaa asiakkaan luottotietoja ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassa olevaa lakia noudattaen siltä osin kuin tietojen käsitteleminen on Evigo Print:n toiminnan kannalta välttämätöntä. Henkilötietolain (523/22.4.1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy kohdasta rekisteriseloste.

 

V. Hinnat ja laskutus

Evigo Print:n ilmoittamat hinnat sisältävät pakkauksen, yhden toimituksen asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen ja kulloinkin laskutettavan arvonlisäveron, ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene. Mainitut hinnat on ilmoitettu sillä edellytyksellä, että asiakkaan tarjoamassa tilauksessa antamat tilaustiedot eivät muutu sopimuksen syntymisen jälkeen. Asiakkaasta johtuvista, jälkikäteisistä muutoksista laskutetaan erikseen.

Evigo Print lähettää laskuja ainoastaan sähköpostitse ja elektronisella allekirjoituksella. Tilauksellaan asiakas hyväksyy laskutustavan. Lasku ei ole edellytys kauppahinnan erääntymiselle.

 

VI. Toimitusaika

Ilmoitetut toimitusajat ovat tavoitteellisia ja pätevät vain Suomessa sijaitseviin toimitusosoitteisiin tapahtuviin toimituksiin. Toimitusaika alkaa tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen sinä arkipäivänä, jona kaikki painotyöhön tarvittavat tiedot ovat saapuneet klo 10.00 mennessä. Asiakkaan valitessa tilauksen maksutavaksi “maksu ennakkoon” hänen tilauksensa menee käsittelyyn vasta, kun tosite suoritetusta tilausmaksusta on vastaanotettu. Toimitusajankohdan alkaminen siirtyy tällöin siihen hetkeen asti, kunnes tosite tilausmaksusta on saatu. Toimitusaika on ilmoitettu arkipäivinä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista perjantaihin, pyhäpäiviä lukuun ottamatta. Toimitusaikaa on noudatettu, mikäli tavara on lähtenyt tehtaalta toimitusajan kuluessa tai, toimitusmahdollisuuden ollessa ratkaiseva, toimitusvalmiudesta on ilmoitettu. Edellytyksenä kuitenkin on, että Evigo Print:n alihankkijoiden toimitukset ovat olleet oikeita ja oikea-aikaisia ja että asiakas on täyttänyt velvollisuutensa täysin ja ajallaan. Mikäli Evigo Print ei noudata sovittua toimitusaikaa, tulee asiakkaan esittää tälle kirjallisesti kohtuullinen määräaika suoriutua toimituksesta. Ellei toimitusta suoriteta asiakkaan ilmoittaman kohtuullisen määräajan kuluessa, asiakkaalla on oikeus sopimuksen purkamiseen. Evigo Print ei kuitenkaan vastaa suorituksien tai toimituksien viivästymisestä, jos viivästys johtuu ylivoimaisista esteistä, jotka ovat Evigo Print:stä riipumattomia (erityisesti lakko, sulku, viranomaismääräykset ja muut näitä vastaavat ennalta arvaamattomat tapahtumat) ja niillä on olennainen merkitys tavaran valmistamiselle ja toimittamiselle. Tämä pätee myös, mikäli ko. esteet kohdistuvat Evigo Print:n alihankkijoihin tai näiden alihankkijoihin. Tällaisissa tapauksissa Evigo Print on oikeutettu siirtämään valmistusta ja/tai toimitusta esteen ajaksi mukaan lukien kohtuullinen käynnistymisaika. Evigo Print voi myös purkaa sopimuksen kokonaan tai sen vielä täyttämättä olevalta osalta. Mikäli Evigo Print:n on mahdotonta toteuttaa suoritusta, se on suorituksesta vapautettu. Evigo Print ilmoittaa esteestä asiakkaalle viipymättä.

 

VII. Vaaranvastuun siirtyminen

Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle, kun tavara on luovutettu kuljetusta tai lähetystä suorittavalle taholle, viimeistään kuitenkin silloin, kun tavara lähtee tehtaalta. Tämä pätee riippumatta siitä, kuka maksaa toimituksen ja myös, mikäli toimituksen suorittaa Evigo Print:n oma henkilökunta. Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja ja toimitusvalmiin tavaran toimittaminen asiakkaalle tai tämän tavaran vastaanottaminen viivästyy Evigo Print:stä riippumattomista syistä, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun toimitusvalmiudesta on ilmoitettu hänelle. Mikäli asiakas on kuluttaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle, kun tavara luovutetaan tälle tai sillä hetkellä, jolloin tavaran luovuttaminen viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä. Asiakkaan pyynnöstä ja tämän kustannuksella Evigo Print voi solmia kuljetusvakuutuksen tavaran vahingoittumisen tai häviämisen varalta, mikäli mahdollista.

 

VIII. Painotiedot, tarkastusvelvollisuus

Evigo Print suorittaa kaikki painotilaukset vain ja ainoastaan asiakkaan antamien painatustietojen perusteella. Nämä tiedot tulee toimittaa ainoastaan sellaisessa formaatissa ja sellaisilla määritelmillä, jotka ilmoitetaan Internet-sivuillamme kohdassa "Tietojen lähettäminen". Mikäli formaatit tai määritelmät poikkeavat tästä, virheetön painatus ei ole taattu. Asiakas on velvollinen huolellisesti tarkastamaan, soveltuvatko hänen antamansa tiedot tuotteen painattamiseen, ennen kuin hän toimittaa tietoja Evigo Print:lle. Evigo Print. ei tarkista ko. tietoja. Vastuu virheellisistä tiedoista johtuvista painovirheistä on yksinomaan asiakkaalla. Asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä Evigo Print. painaa teknisten mahdollisuuksiensa puitteissa myös muita kuin ilmoitettuja formaatteja. Evigo Print ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat aineiston muuttamisesta sellaisiin formaatteihin, joita Evigo Print. pystyy työstämään. Asiakas hyväksyy, että muuttumisesta mahdollisesti aiheutuvat virheet ovat hänen vastuullaan. Mikäli tietoja ei toimiteta CMYK-muodossa, Evigo Print pystyy muuttamaan tietoja. Muutettaessa RGB-tiedostoja tai ICC-väreja muuttaessa, niiden alkuperäinen väri kuitenkin muuttuu. Tällaisesta värinmuutoksesta vastaa yksin asiakas. Mikäli asiakas toimittaa tietoja muussa kuin CMYK-muodossa, asiakas hyväksyy, että muuttamisen riski on yksinomaan hänellä.

 

IX. Reklamaatio

Toimitetuissa tavaroissa havaittavissa olevat virheet tulee ilmoittaa viipymättä, viimeistään kuitenkin kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta. Reklamaatioita, jotka perustuvat siihen, että asiakas ei ole huomioinut painotietojen muotovaatimuksia, ei voida esittää. Tämä pätee erityisesti RGB-väreihin perustuviin painotuotteisiin, joissa tarkkuus ei ole riittävä tai tekstejä ei ole käsitelty oikein. Vähäistä väripoikkeamaa tai väripoikkeamaa aiemmista tilauksista ei lueta virheeksi.

 

X.Virhevastuu

Mikäli toimitettu tuote on virheellinen tai siitä puuttuu sovittu ominaisuus, Evigo Print päättää yksin, korvataanko tuote uudella toimituksella tai korjataanko virhe. Mikäli Evigo Print ei noudata asiakkaan sille asettamaa kohtuullista määräaikaa suoriutua tästä eikä toimita korvaavaa tuotetta tai korjaa virhettä, taikka korjaus epäonnistuu, asiakas voi joko purkaa sopimuksen tai vaatia hinnanalennusta. Muita vaatimuksia asiakas ei voi esittää. Evigo Print vastaa korvaavasta tuotteesta ja korjauksista samalla tavalla kuin alkuperäisistä toimituksista. Mikäli tuote tai toimitus on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin. Asiakkaan vaatimukset vanhenevat yhdessä vuodessa, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

 

XI. Korvausvastuu

Evigo Print vastaa vain törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen perustuvista vahingoista. Muissa tapauksissa Evigo Print.ei vastaa muista kuin itse tuotteeseen kohdistuvista vahingoista, erityisesti ei menetetystä voitosta tai muista asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. Tuottamuksellisesta tai tahallisesta henkilövahingosta Evigo Print vastaa lain pakottavien määräysten mukaisesti. Samoilta osin kuin Evigo Print:ltä korvausvastuu on suljettu pois myös sen työntekijöiltä, edustajilta, alihankkijoilta sekä muilta apulaisilta.

 

XII. Omistusoikeus, arkistointi ja tekijänoikeus

Evigo Print:n tilausten suorittamista varten valmistamat tai käyttämät painovälineet ovat Evigo Print:n omaisuutta. Digitaalisia tietoja ja muita uudelleen käytettäväksi tarkoitettuja materiaaleja sekä puolivalmiita ja valmiita tuotteita ei säilytetä yli toimitusajan eikä toimiteta asiakkaalle. Evigo Print:n tuotteet valmistetaan ainoastaan asiakkaan antamien tietojen mukaan eikä Evigo Print. vaikuta niiden sisältöön. Asiakas takaa, että hänellä on kaikki oikeudet tietojen, tekstien ja kuvien hyödyntämiseen, edelleen luovuttamiseen ja julkaisemiseen. Asiakas vastaa yksin siitä, ettei kolmansien osapuolten oikeuksia rikota eivätkä painotuotteet ole vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asiakas vapauttaa Evigo Print:n vastuusta, mikäli kolmannet osapuolet esittävät tälle oikeuksien ja erityisesti tekijänoikeuden loukkaamisesta johtuvia vaatimuksia .

 

XIII. Omistusoikeuden pidättäminen

Evigo Print pidättää omistusoikeuden kaikkiin toimittamiinsa tuotteisiin, kunnes kyseessä olevan sopimuksen kauppahinta on täysin maksettu. Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja, omistusoikeus pidätetään, kunnes kaikki Evigo Print:n saatavat tämän ja asiakkaan välisessä kauppasuhteessa ovat tulleet täysin maksetuiksi. Asiakkaalla on tällöin kuitenkin oikeus myydä ja luovuttaa tuotteet omille asiakkailleen tai kolmansille osapuolille, ja hyväksymällä Evigo Print:n Sopimusehdot asiakas siirtää ko. myyntihintasaatavansa arvonlisäveroineen Evigo Print:lle tämän saatavien vakuudeksi. Evigo Print. hyväksyy siirron ja on oikeutettu itse perimään saatavan. Evigo Print. ei kuitenkaan ryhty perintätoimenpiteisiin, mikäli asiakas perii ja käyttää saatavia maksuvelvollisuutensa hoitamiseen eikä maksuviivästyksiä tai maksukyvyttömyyttä ole eikä konkurssia tai yrityssaneerausta ole haettu. Muissa tapauksissa Evigo Print.:llä on oikeus periä sille siirretyt saatavat itselleen ja asiakas on velvollinen antamaan Evigo Print:lle kaikki siihen liittyvät tarpeelliset kauppa- ja velallistiedot asiakirjoineen sekä ilmoittamaan velalliselle, että saatava on siirretty ja se tulee maksaa Evigo Print:lle. Maksuviivästyksien tapahduttua Evigo Print:llä on oikeus olla käyttämättä sovittua suoraveloitusta. Asiakkaan pyynnöstä Evigo Print vapauttaa vakuudet, mikäli vakuuden määrä ylittää arvonlisäveron sisältävät saatavat yli 20 %:lla. Mikäli asiakas rikkoo sopimusta tai laiminlyö maksuvelvollisuutensa, Evigo Print:llä on oikeus ottaa tuotteensa ja asiakas on velvollinen antamaan tuotteet takaisin. Takaisinottaminen ei tarkoita sopimuksen purkua, ellei Evigo Print toisin ilmoita.

 

XIV. Maksujen erääntyminen, kuittaus, suorituksista pidättäytyminen

Ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene, erääntyy tilauksen kokonaiskauppahinta (arvonlisäverollinen hinta) maksettavaksi heti sopimuksen syntymisen (tilausvahvistuksen vastaanottamisen) jälkeen. Pankkikuluista vastaa asiakas. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuittaamiseen vain riidattomia tai lainvoimaisia vastasaataviaan. Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä suorituksista vain, mikäli hänellä on samaan sopimukseen perustuva vastasaatava.

 

XV. Sovellettava laki, oikeuspaikka, sopimuksen mitättömyys

Sopimusehtoihin ja kaikkiin Evigo Print:n ja asiakkaan välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, on oikeuspaikka Evigo Print:n kotipaikan tuomioistuin, mutta Evigo Print.:llä on kuitenkin oikeus nostaa kanne asiakasta vastaan myös kaikissa muissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Sopimusehtojen tai muun osapuolten välillä sovitun osittainen pätemättömyys tai mitättömyys ei vaikuta muiden sopimusehtojen tai muun sovitun sitovuuteen. [Mikäli teillä on kysymyksiä tai ehdotuksia, voitte koska tahansa ottaa yhteyttä puhelintukeemme numerooon 040-6290399.

 

B. Tiedot tuotteiden tarjoajasta

Osoitteessa evigoprint.fi esitetyt tuotteet tarjoaa

Evigo Oy
Rovakatu 25-27
96200 Rovaniemi

Y-tunnus 3137356-3

Puhelintuki 040-6290399
Sähköposti: tuki@evigoprint.fi
www: evigoprint.fi

Alv-rek. FI31373563

Tietoa henkilötietojen käsittelemisestä ja tilauksista

Evigo Print käyttää teidän antamia henkilötietoja (kuten esim. nimi, osoite, yhteystiedot) ja valitsemaanne maksutapatietoa sopimuksen täyttämiseksi ja toimituksen toteuttamiseksi. Kuljetuksesta huolehtivat tahot saavat kuljetusta varten tarpeelliset tiedot.

Mikäli olette suostuneet siihen, käytämme tietoja myös mainonnan kohdentamiseen uusien tuotteiden tai muiden tuotevalikoimassamme tapahtuneiden muutosten ilmoittamiseksi. Voitte peruuttaa suostumuksenne koska tahansa. Teillä on myös mahdollisuus tarkastaa rekisteröimämme tiedot meiltä ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa tai myös poistaa rekisteristä. Tästä teille ei synny muita kuluja kuin mitä palveluntarjoajanne saattaa veloittaa sähköpostin lähettämisestä. Noudatamme henkilötietolakia (523/22.4.1999). Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy sivulta Tietosuoja.

 

III. Tuoteselostus

Voitte tutustua valitsemaanne ja luomaanne tuotteeseen painikkeella ”Katso tuotetta” ja voitte tulostaa sen.
Hinnat on ilmoitettu yksilöllisesti valitsemallenne tuotteelle.
Alustavan ja sitomattoman tarjouksen voitte tulostaa painikkeella ”Tulosta tarjous”.

 

IV. Sopimuksen tekeminen

Sopimus teidän ja Evigo Print:n välillä syntyy siten, että valitsette ja luotte ensin itsellenne tuotteet. Oman yksilöllisen tuotteenne voitte luoda painikkeella ”Luo tuote”. Kun tuotteenne on valmistunut, pääsette ”Tilaukselle”-painikkeella tekemään tilauksen. Mikäli havaitsette, että antamianne tietoja on käsitelty virheellisesti, Teillä on ennen tilauksen lähettämistä mahdollisuus korjata ko. tiedot ”Muuta tilaus”-painikkeella. Klikkaamalla painiketta ”Lähetä tilaus” voitte lähettää meille Teitä sitovan tilauksen. Tilauksenne saapuminen vahvistetaan teille viipymättä sähköpostitse tilauksen lähettämisen jälkeen. Sopimus syntyy, kun hyväksymme tilauksenne ja lähetämme teille tilausvahvistuksen sähköpostitse.

 

V. Maksu, sopimuksen täyttäminen ja toimitus

Maksuun, toimitukseen ja sopimuksen täyttämiseen liittyvät yksityiskohdat voitte itse määrätä valitsemalla maksu- ja toimitustavan. Mikäli valitsette suoraveloituksen, käsittelemme tilauksenne saatuamme kaikki tarpeelliset suoraveloitustiedot. Toimitus tapahtuu joko viiden (5) arkipäivän, seitsemän (7) tai neljäntoista (14) arkipäivän kuluessa edellyttäen, että online-tilauksenne ja täydellinen painoaineistonne saapuvat meille 24 tunnin tilauksissa arkipäivinä klo 12.00 mennessä. Asiakkaan valitessa tilauksen maksutavaksi “maksu ennakkoon”, menee hänen tilauksensa käsittelyyn vasta, kun tosite suoritetusta tilausmaksusta on vastaanotettu. Toimitusajankohdan alkaminen siirtyy tällöin siihen hetkeen asti, kunnes tosite tilausmaksusta on saatu. Toimitamme ainoastaan Suomessa oleviin toimitusosoitteisiin.

 

VI. Tietoa peruuttamisoikeudesta

Evigo Print myy ainoastaan painotuotteita, joita valmistetaan asiakkaalle tämän antamien tietojen ja aineistojen mukaisesti. Näin ollen kyse ei ole kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) tarkoittamasta peruutettavissa olevasta etä- tai muusta kaupasta. Lakisääteistä oikeutta peruuttaa Evigo Print:n kanssa tehtyä kauppaa ei ole.

 

VII. Virhevastuu ja takuu

Tietoja reklamaatioista ja virhevastuustamme toimitamme teille vielä kerran PDF-liitetiedostona sähköpostitse tilausvahvistuksemme yhteydessä. Tuotteet tulee tarkastaa viipymättä vastaanotettuanne toimituksen havaittavissa olevien virheiden selvittämiseksi. Mikäli virheitä löytyy, virheistä on viipymättä ilmoitettava Evigo Print.:lle kirjallisesti tai sähköpostilla osoitteeseen tuki@evigoprint.fi. Evigo Print vastaa virheistä sopimusehtojen ja pakottavan lain mukaisesti, mitään takuuta ei anneta.

 

VIII. Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot ovat:

Puhelintuki 040 629 0399
Maanantai - perjantai klo 9 - 17
tuki@evigo.fi

Evigo Print

Rovaniemi, 23.1.2022

Tulosta